Mülk Süresi Okunuşu ve Anlamı | Sura Mulak

Mülk Süresi Kur’an-ı Kerim’de 67. suredir. Hadis-i Şerif’te, sürekli okunması ve anlaşılması durumunda şefaat edeceği, buyrulmuştur. Yine çok okunması ve anlaşılmasının kabir azabına kefaret olacağı, hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Yine başka bir rivayette, Peygamberimiz (sav), secde ve mülk suresini okumadan uyumazdı. Sure, Mutlak hükümranlığın, yerde ve gökte tek hâkimiyetin Allah’ta olduğundan bahsederek başlıyor. Bu nedenle sure ismi mülk süresi olarak bilinmektedir. Ayrıca, kâinatın yaratılışındaki kusursuzluğa vurgu yapılmaktadır. İnkâr edenlerin cehenneme gideceği ve inkâr edenlere uyarıcı bir peygamber geldiği, surenin devamında belirtilmiştir. Surenin devamında, Allah’ın nimetleri hatırlatılıyor ve şükre davet ediliyor. Çok mübarek bir sure olan Mülk suresi, müncie, mücadele, tebareke ve mania isimleriyle de anılmaktadır.

Allah’a Kulluğu Hatırlatan Sure:  Mülk Süresi | Sura Mulak

Yerlerin ve göklerin sahibinin Allah’a (cc) ait olduğunu hatırlatan sure, insanı tefekkür yani düşünmeye çağırmaktadır. Allah’ın nimetini yalanlayanların cehenneme gideceğini belirten sure, okunması ve taşınması, insanın ahiret inancını tazelemesi için çok önemlidir. Her gece secde ve mülk süresi okumak sünnettir. Peygamberimiz (sav)’in sünnetine uymak ise, her Müslümanın vazifesidir. İslam dininin nasıl yaşanacağına karar veren Peygamberimiz (sav), mülk suresinin okunmasına ve anlaşılmasına büyük önem vermiştir. Kur’an’da, insan için ‘ akletmez misiniz, tefekkür etmez misiniz?’ diyerek, insanı düşünmeye sevk etmektedir. Bu düşünmeye sevk eden surelerden biri de, Mülk suresidir. Kâinatın yaratılışı ve bu kâinatın sahibinin hatırlatılması, bu suresinin özelliğini göstermektedir. Bütün canlıların ve cansızların tek yaratıcısının Allah (cc) olduğunu hatırlatan bu sure, sürekli olarak okunmalıdır.

Tefekküre Yönelten Bir Sure : Mülk Süresi | Sura Mulak

Bu sure üzerinde tefekkür etmek ve kâinatın yaratılışı konusunda düşüncelere dalmak, insanın imanını artıracaktır. Gökte ilah olan Allah (cc) her şeyi yaratmış ve düzene koymuştur. Hayatımızı nasıl yaşayacağımıza karar veren Allah (cc), bu sure ile büyüklüğünü göstermiştir. Mutlak gücün Allah’ta olduğunu anlatan sure, Allah’ın (cc) büyüklüğünü göstermektedir.
Kabir azabından korunmak için, bu sürenin çok okunması gerekir. Evlerde ve Ofislerde bulundurmak ve fırsat buldukça okumak, insana huzur verecektir. İnsan için şifa olan Mülk suresi, günlük okunması ve hatırlanması gereken surelerdendir. Göklerde ve yerde ne varsa Allah Celle celaluhu’nundur. Mülk suresinde, mülkten kasıt, Allah’ın evrenidir. Allah’ın yarattığı evren, belli bir çizgi üzerinde yaratılmıştır. Bu nedenle, insan için tefekkür çok önemlidir. Tefekkür için mülk suresi bulundurulmalı ve okunmalıdır. Mülk süresi 30 ayetten oluşmaktadır.

Mülk Süresi Arapça Okunuşu (Sura Mulak)

Bismillahirrahmanirrahim
1-Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
2- Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru.
3- Elleziy haleka seb’a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci’ılbasare hel tera min futurin.
4- Summerci’ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
5- Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce’alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a’tedna lehum ‘azabesse’ıyri.
6- Ve lilleziyne keferu birabbihim ‘azabu cehenneme ve bi’selmasıyru.
7- İza ulku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye tefuru.
8- Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet’kum neziyrun.
9- Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
10- Ve kalu lev kunna nesme’u ev na’kılu ma kunna fiy ashabisse’ıyri.
11- Fa’teref’u bizenbihim fesuhkan liashabisse’ıyri.
12- İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
13- Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu ‘aliymun bizatissuduri.
14- Ela ya’lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
15- Huvelleziy ce’ale lekumul’arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
16- Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul’arda feiza hiye temuru.
17- Em emintum men fiyssemai en yursile ‘aleykum hasıben feseta’lemune keyfe neziyri.
18- Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
19- Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey’in basıyrun.
20- Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
21- Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy ‘utuvvin ve nufurin.
22- Efemen yemşiy mukibben ‘ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ‘ala sıratın mustekıymin.
23- Kul huvelleziy enşeekum ve ce’ale lekumussem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune.
24- Kul huvelleziy zereekum fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerune.
25- Ve yekulune meta hazelva’du in kuntum sadikıyne.
26- Kul innemel’ılmu ‘ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
27- Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde’une.
28- Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me’ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min ‘azabin eliymin.
29- Kul huverrahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi tevekkelna feseta’lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
30- Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye’tiykum bimain me’ıynin.

Mülk Süresi Türkçe Anlamı ( Meali )

1- Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter.
2- O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.
3- O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
4- Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz “aradığı bozukluğu bulmaktan” aciz ve bitkin halde sana dönecektir.
5- Andolsun ki biz, “dünyaya” en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
6- Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür!
7- Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
8- Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: Size, “bu azap ile” korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? diye sorarlar.
9- Onlar şöyle cevap verirler: Evet, doğrusu bize, “bu azap ile” korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz “onu” yalan saymış ve: Allah’ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik.
10- Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, “şimdi” şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık! diye ilave ederler.
11- Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık “Allah’ın rahmetinden” uzak olsun, o alevli cehennemin mahkumları!
12- Fakat daha görmeden Rablerinden “azabından” korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır.
13- Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.
14- Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
15- Yeryüzünü size boyun eğdiren O’dur. Şu halde yerin omuzlarında “üzerinde” dolaşın ve Allah’ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O’nadır.
16- Gökte olanın, sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır.
17- Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran “bir fırtına” göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte “bu” tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz!
18- Andolsun ki, onlardan öncekiler de “bunu” yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!
19- Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları “hiç” görmediler mi? Onları “havada” rahman olan Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.
20- Rahman olan Allah’a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.
21- Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar.
22- Şimdi “düşünün bakalım”, yüz üstü kapanarak yürüyen mi “varılacak” yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?
23- “Resulüm!” De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!
24- De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur; ancak O’nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
25- “Doğru sözlü iseniz “söyleyin”, bu tehdit hani ne zaman “gerçekleşecek”?” derler.
26- De ki: O bilgi, ancak Allah’a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.
27- Ama onu “azabı” yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kararacak ve “kendilerine”: İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir.
28- De ki: Allah beni ve beraberimdekileri “sizin istediğiniz üzere” yok etse veya “öyle olmayıp da” bizi esirgese, “söyleyin bakalım” inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir?
29- De ki: “Sizi imana davet ettiğimiz” O “Allah” çok esirgeyicidir; biz O’na iman etmiş ve sırf O’na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!
30- De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?.

Muhakkak  ki Allah Tek Yaratıcı Ve Tek Olandır

İnsan bereket ve huzur arıyorsa, bu sureyle haşır neşir olmalı ve sürekli göz önünde bulundurmalıdır. Allah’a yaklaşmak için, Allah’ın (cc) ayetlerini bilmek gerekir. İnsan için şifa olan Kuran, her zaman için çok önemlidir. Peygamberimiz (sav), özellikle kabir azabına karşı bize şefaat edecek olan mülk süresi, her gece okunması tavsiye edilmiştir. Bu nedenle, insan için ruhi bir şifadır. İnsan aklı için şifa ve kurtuluş olan mülk suresi, kurtuluş ve başarı için çokça okunması gerekmektedir. Bulundurmak ve sürekli okumak, kabir azabı için önemlidir.

Mülk Suresi Dinle | Sura Mulak Listen


2 Yorumlar
  1. Ayşenur ÖZDEMİR Yorumunda diyor ki;

    Çok şükür benin cocuklarim beni kaldiriyor sabah namazına

  2. Betül ELCERYAN Yorumunda diyor ki;

    SİZLERDEN RİCAM BU GÜNAHKAR DİN KARDEŞİNİZ İÇİN DUA VE CENAB-I HAK AZZE VE CELLEDEN BANA MAĞFİRET BUYURMASI İÇİN TEMENNİDE BULUNMANIZI ÖZELLİKLE İSTİRHAM VE RİCA EDİYORUM. ÇÜNKÜ BİLİYORUM Kİ İNSANLARIN BİRBİRİ GIYABINDA DUA ETMELERİNİ RABBİM DAHA MAKBUL BUYURMUŞTUR. ŞİMDİ GELELİM ASIL MESELEYE BEN BU ARALAR RABBİMİN EŞSİZ BİR İMTİHANINDAYIM VE BENİM BU İMTİHANIMI BAŞARI İLE GEÇEBİLMEM İÇİN ..”

Yoruma kapalı.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com