Cuma Günü Okunacak Dualar

Şüphesiz ki Müslüman alemlerin bayramı olarak görülen günlerden en hayırlısı olarak kabul edilir cuma günleri. Cuma günü okunacak dualar da bir o kadar değerlidir. Her Müslüman birey cuma günün hazırlığını perşembe gecesinden hatta akşamından yapmaya başlar. Bunlardan en önemlisi perşembeyi cumaya bağlayan gece hayır kapılarının açıldığı anlardandır. İşte perşembe gecesi okunacak dua.

“Cum’a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek’at namaz kılıp Fâtiha’dan sonra onbeş defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyamet korkularından emin kılar.” (Ali el-Müttakî, no: 21356)

 

 

cuma gunu okunacak dua
“Şu duâ ile cum’a günü herhangi bir saatte duâ edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.”

“Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)

 

Cuma namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa okunacak dua:

cuma gunu okunacak dua 2

Türkçe Meali

“Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder.”(Ali el-Müttakî, no: 21321)

 

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs sûresini, Felâk sûresini ve Nâs sûresini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

Cuma Namazından Sonra İhlas Felak Ve Nas Süresi

 

Müslümanlar İçin Cuma Günü Neden Önemlidir?

İslam’da Allah’ın diğer günlerde bulunmayan nimetler için ayırdığı özel bir gün vardır. Bu gün, Allah’ın Müslümanları hidayete erdirdiği Cuma günüdür. Müslümanların haftalık bayramıdır ve bazılarını burada anlatacağımız birçok özelliği vardır:

Cuma Günü Sünnete Göre Nasıl Geçirilir?

1 – Bu güne hürmet etmek, onu hürmet etmek ve münhasıran bu güne mahsus özel ibadetlere ayırmak Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in öğretisidir. Cuma günü Fajr’da (sabah namazında) sûreleri (bölümleri) ‘Elif-laam-miem tenzeel’ (el-Sajde, no. 32) ve ‘Hal ata ‘ala’l-insan’ (el-İnsan) okurdu. , sayı 76).

Şeyhülislam İbn Teymiyye (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bu iki sûreyi Cuma günü sabah namazında okurdu, çünkü bunlar Cuma günü olup bitenleri ve olacakları ifade eder. O gün, çünkü onlar, Adem’in yaratılışından, dirilişinden ve insanların bir araya toplanmasından söz ederler, bunların hepsi bir Cuma günü olmuştur veya olacaktır. İşte bu günde onları okumak, ümmetine olup bitenleri ve gelecekte olacakları bir hatırlatmadır. Bu, Cuma gününün özelliklerinden biridir.

2 – Cuma günü ve bir önceki gece Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’e çokça salavat getirmek müstehaptır. önceki gece.” (El-Beyhaki tarafından rivayet edilmiştir, 3/249; al-Arna’oot tarafından sahih (ses) olarak sınıflandırılmıştır).

3 – Bu günde Cuma (Cuma) namazı kılınır; Bu, İslam’ın en kuvvetli bir şekilde tasdik edilmiş görevlerinden ve Müslümanların en büyük toplantılarından biridir. Bu, Arafat’tan [hacıların hac veya hac sırasında namaz kıldığı Mekke yakınlarındaki bir yer] dışında bir araya geldikleri en büyük ve en farz olan toplantıdır. Kim Cuma namazını gafletten terk ederse, Allah onun kalbini mühürler. Cennet ehli kıyamet gününde (Allah’a) yaklaştırılacak ve Cuma günü imama ne kadar yakın oldukları ve Cuma namazına ne kadar erken geldikleri oranında Allah’ı daha erken göreceklerdir. .

4 – Cuma günü gusül (arınmak için yıkanmak) emri; bu komut çok vurguludur.

5 – Cuma günü parfüm sürmek; bu, haftanın herhangi bir gününde parfüm sürmekten daha iyidir.

6 – Dişleri misvak (diş çubuğu) ile temizlemek; bu, siwaak’ı başka bir günde kullanmaktan daha iyidir.

7 – Namaza erken gitmek.

8 – İmam hutbe (hutbe) vermek için çıkıncaya kadar namaz, zikir (Allah’ı zikretmek) ve Kur’an okumakla meşgul olmak.

9 – Hutbeyi dikkatle dinlemek, çünkü onu dinlemek, iki alimden daha doğru olana göre farzdır. Bunu yapamayan kimse boş boş konuşur ve bunu yapan da Cuma namazını kılmamış olur. El-Müsned’de bir merfû’ rivayeti [yani, Peygamber (s.a.v. ‘Ah.” (Ahmed tarafından rivayet, 2034; el-Arna’oot tarafından hasen olarak sınıflandırılmıştır. Bkz. Haashiyat Zaad al-Ma’aad, 1/377. Ayrıca el-Buhari (934) ve Müslim (851) tarafından şu ifadelerle rivayet edilmiştir: “ Cuma günü imam hutbe okurken, arkadaşınıza ‘Sus ve dinle’ derseniz, boş konuşmaya başlamış olursunuz.)

10 – Cuma günü Kehf Suresi (no. 18) okumak. Peygamber’in (Allaah’ın barış ve nimetleri onun üzerine olsun) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kim bir Cuma günü Kehf Suresini okursa, ayaklarının altından gökteki bulutlara kadar onun için bir ışık parlar ve onun üzerinde parlar. kıyâmet günü, bir cumadan diğerine mağfiret olunur.” (El-Haakim tarafından rivayet, 2/368; al-Arna’oot tarafından sahih olarak sınıflandırılmıştır).

11 – Her hafta tekrarlanan bir şenliktir. İbn Mâce, Sünen’inde Ebû Lübâbe ibn ‘Abd al-Mundhir’in şöyle dediğini nakleder: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ‘Cuma, Allah katındaki günlerin en hayırlısı ve en büyüğüdür ve daha büyüktür. Allah’ın huzurunda Kurban Bayramı (Kurban Bayramı) ve Fıtır (Oruç Açma Bayramı) gününden daha fazladır. Beş özelliği vardır: Bu gün Allah Adem’i yarattı; bu gün Adem yeryüzüne indi; bu günde Allah, Adem’i vefat ettirdi; Bu günde öyle bir saat vardır ki, Allah’tan bir şey istemez, ancak Allah, haram (yasak) bir şey istemedikçe, onu verir; ve bu gün Kıyamet [yani Kıyamet Günü] başlayacak, dolayısıyla Allah’a yakın hiçbir melek, gök, yer, rüzgar yoktur. Cuma günü endişe duymayan dağ ve ağaç yoktur.” (İbn Mâce’den rivayet, 1084. El-Busayri dedi ki: İsnadı hasendir ve Sahih Abi Davud, 888’de sahih olarak sınıflandırılmıştır).

12 – Cuma günü elbisenin en güzelini giymek müstehabdır. İmam Ahmed, Müsned’inde Ebu Eyyub’un şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim: ‘Kim Cuma günü banyo yaparsa, varsa güzel koku sürer, en güzel elbisesini giyer. sonra mescide varıncaya kadar ağırbaşlı bir şekilde yürüyerek çıkar, sonra dilerse secdeye varır ve kimseyi rahatsız etmez, sonra imam çıkıncaya kadar susar ve namaz kılır, bu bir Cuma günü kefaret olur. sonrakine.’” (Ahmed el-Müsned, 23059’da rivayet etmiştir; el-Ana’ot tarafından hasen olarak tasnif edilmiştir).

Sünen Ebi Davud’da Abdullah ibn Salaam’dan, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in bir Cuma günü minberde (minberde) şöyle dediğini işittiği rivayet edilir: Cuma günü iş elbisesinden başka iki elbise alırsa, (Ebu Davud tarafından rivayet, 1078; El-Albaani tarafından Sahih Abi Davud, 953’te sahih olarak sınıflandırılmıştır).

13 – Cuma günleri mescide tütsü kokusu sürmek müstehabdır. Sa’eed ibn Mansur, Na’im ibn ‘Abd-Allaah al-Mucmir’den ‘Ömer ibn el-Hattab’ın (Allah ondan memnun olabilir) ona her Cuma öğlene kadar Medine mescidini tütsü ile kokutmasını emretti. Bu nedenle Na’im’e el-Mujmir (tütsü koklamak anlamına gelen tajmeer kelimesinden) adı verildi.

14 – Günahların kefaretinin ödendiği gündür. Sahih-i Buhari’de, Selmaan el-Faarisi’nin şöyle dediği rivayet edilir: “Resulullah (Allah’ın barış ve nimetleri onun üzerine olsun) dedi ki: ‘Hiç kimse Cuma günü yıkanmaz ve mümkün olduğu kadar kendini arındırmaz. saçını toplar, güzel koku sürer, sonra dışarı çıkar ve iki kişinin arasına girmez, sonra Allah’ın kendisine takdir ettiği gibi namaz kılar ve imam konuştuğunda dikkatle dinler, ancak bu Cuma ile Cuma arasındaki günahları bağışlanır. diğeri.’” (el-Buhari, 843).

15 – Cuma günü, hiçbir Müslümanın Allah’tan bir şey istemediği, ancak O’nun vereceği bir saat olan “cevap saati” vardır. Sahihayn’de Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Cuma günü, hiçbir Müslüman’ın ondan bir şey istemediği bir saat vardır. namaz kılarken bir şey verir, ancak kendisine verilir” dedi ve bu sürenin kısalığını elleriyle gösterdi. (Buhari, 883; Müslim, 1406).

16 – Cuma günleri, Allah’ı hamd ve tesbih etmek, O’nun birliğine ve Resulünün elçiliğine şehadet etmek, kullarına O’nun nimetlerini hatırlatmak ve onları azabından sakındırmak için hutbe vardır. Kendilerini Kendisine ve Cennetine yaklaştıracak şeyleri öğütlemek, gazabına ve cehennemine yaklaştıracak şeyleri onlara yasaklamak. Hutbenin ve hutbeyi dinlemek için toplanmanın maksadı budur.

17 – Kendini ibadete adamasının müstehap olduğu ve her türlü ibadet, farz ve müstehab ile vasıflanarak diğer günlere göre avantajlı olduğu gündür. Allah her dinin mensupları için kendilerini ibadete adadıkları ve dünya işlerinden kaçınacakları bir gün kılmıştır. Yani Cuma bir ibadet günüdür ve diğer günlere göre diğer aylara göre Ramazan gibidir; Cuma günü “cevap saati”, Ramazan’daki Kadir Gecesi (Kadir Gecesi) gibidir. O halde kim Cuma’yı hakkıyla yaparsa bütün haftası, Ramazan’ı hakkıyla yapanın bütün yılı, haccı hakkıyla yapanın da bütün hayatı güzel olur. Cuma haftanın, Ramazan yılın, Hac ise hayatın ölçüsüdür.

19 – Bu, Allah’ın bu ümmete münhasıran lütufta bulunduğu ve onlardan önce Kitap Ehli’ni saptırdığı gündür. Allah’ın nimetleri onun üzerine olsun) dedi ki: “Güneş, Cuma gününden daha hayırlı bir günde ne doğdu ne de battı. Allah bizi ona hidayet etti ve insanları ondan uzaklaştırdı. Milletimiz bu konuda arkamızda. (Cuma) bize, Cumartesi Yahudilere, Pazar ise Hıristiyanlara aittir.” (Ahmed rivayet etmiştir, 10305, İbn Huzeyme sahih olarak tasnif etmiştir, 3/114).


3 Yorumlar
  1. Büşra MUTLU Yorumunda diyor ki;

    derslerimin iyi olması için okunan dua ,

  2. Ersin BUYRUK Yorumunda diyor ki;

    “Kimsesiz kimse yok, herkesin var kimsesi, Kimsesiz kaldım medet ey, kimsesizler kimsesi” ,

Yoruma kapalı.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com