Safa ve Merve Üzerinde Durunca Yapılan Dua

Safa Merve Nedir?

Safa Merve nedir sorusu say ile ilgilidir. Say; hac ve umre sırasında yapılan bir ibadettir. Safa tepesinden başlanarak Merve tepesinde sona erer. Safa ile Merve dağları arasında gidilip gelinerek yapılır. Bu gidiş gelişlerin her birine şavt denir. Safa’dan Merve’ye dört defa gidilirken, Merve’den Safa’ya üç defa gidilir ve en son Merve’deyken biter. Yani toplamda yedi şavtlık bir ibadettir. Say ibadeti yer yer yürünerek ve koşarak yapılır. Koşulacak yerler yeşil direklerle belirlenmiştir ve bu yerlerde hızlı yürümeye ya da koşmaya hervele denir. Hz. Muhammed zamanında hervele yerlerinde düşmana karşı güçlü görünmek amacıyla ve düşman saldırılarına uğramamak adına böyle bir uygulama yapılmıştır.

Safa Merve’de Okunacak Dualar

Safa Merve’de okunacak dualar sayın birinci şavt duası: “Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Bütün hamd ve senalar sana olsun. Sabah akşam sana hamd eder ve seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gecenin bir kısmında sana secde eder ve uzun gecelerde seni zikrederim. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur ve sen zatınla teksin. Vaat ettiğini yerine getiren, kuluna yardım eden, Hak düşmanlarını yok eden, sensin. Allah’ım! Sen ezelîsin ve ebedîsin. Yaşamayı da ölümü de veren, sensin. Fakat sen hep varsın ve hiç yok olmazsın. Bütün hayırlı şeyler ve güzellikler sendedir ve dönüş sanadır. Allah’ım! Sen her şeye kadirsin. Ey Rabbimiz! Kendilerinden razı olup ikramda bulunduğun nebiler, sıddıklar, şehitler ve salih kulların ile birlikte, bizi de salimen, sevinçli ve mutlu olarak Cehennem ateşinden koru. Senin sevdiğin ve razı olduğun kulların ile birlikte olmak, en büyük mutluluktur. Ey Rabbimiz! Bu, senin bize büyük bir lütfundur ve bizim yegâne sahibimiz, sensin. Allah’ım! Mutlak olarak inanıyorum ki senden başka ilâh yoktur. Kâfirler hoşlanmasa da bütün ihlâsımız ve inancımızla yalnızca sana kulluk ve ibadet ederiz.”
Sayın ikinci şavt duası: “Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Sen en büyüksün, sana hamd ediyorum. Sen bir teksin ve senden başka ilâh yoktur. Senin için eş ve evlât söz konusu değildir. Kâinatın hâkimiyeti ve yönetimi yalnızca sana aittir. Sen hiçbir hususta âciz değilsin ve yardımcıya da ihtiyacın yoktur. Çünkü sen, yüceler yücesi ve en büyüksün. Allah’ım! Sen Kur’an’ında Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim, buyurdun. Rabbimiz! emrine uyarak sana dua ediyoruz, bizi bağışlayacağına inanıyoruz; şüphesiz ki sen, vaadinde duransın. Rabbimiz! Doğrusu biz, Rab-binize iman edin, diye İslâm’a çağıran bir davetçiyi işitip hemen iman ettik. Rabbimiz! Bizim günahlarımızı affeyle, kötülüklerimizi yok edip bizi sevgili kullarından eyle. Rabbimiz! Peygamberlerine vaat ettiğin hayırlı şeyleri bize de ihsan eyle. Kıyamet Gününde bizi zelil etme; şüphe yok ki sen vaadinden dönmezsin. Rabbimiz! Sana yöneldik, sana teslim olduk ve dönüşümüz sanadır. Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olanları bağışla. Kalplerimizde mü’minlere karşı kin bırakma. Rabbimiz! Şüphesiz sen çok şefkatli ve merhametlisin.”
Sayın üçüncü şavt duası: “Allahüekber, Allahüekber, Allahükber. Allah’ım! Sen büyüksün, sana hamd ediyorum. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışlayarak bizi nurlandır, inanıyorum ki sen her şeye kadirsin. Allah’ım! Senden hayırlar ve güzellikler istiyorum, günahlarım için tövbe ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Bana da merhamet eyle. Rabbim! İlmimi ziyade eyle, kalbimi hidayet üzere kıl ve yanlış yaptırma. Bana yüce zatından rahmet lütfeyle, şüphesiz ki sen çok çok hibe edensin. Allah’ım! Senden başka hiçbir ilâh yoktur, kulaklarımı ve gözlerimi sağlıklı eyle. Allah’ım! Kabir azabından sana sığınıyorum, günah işleyerek zalimlerden olmaktan sana sığınıyorum, senden başka ilâh tanımıyorum. Ancak sana iman ediyorum. Allah’ım! Kâfir olmaktan ve fakirlikten sana sığınıyorum. Allah’ım! Öfkenden sakınıyor, rızana sığınıyorum cezalandırmandan sakınıyor; affına sığınıyorum; sana karşı hata yapmaktan yine sana sığınıyorum. Allah’ım! Ben seni hakkıyla vasfedemem, ancak senin kendini vasfettiğin gibi sana ina-nıyorum. Allah’ım! Senin rızana nail olana kadar sana hamd ve sena ediyorum.”
Sayın dördüncü şavt duası: “Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Sen en bü-yüksün, sana hamd ediyorum. Allah’ım! Senin ilminde olan bütün hayırları istiyor ve bütün şerlerden de sana sığınıyorum. Sence malûm olan bütün günahlarım için mağfiretini diliyorum. Çünkü gaybı her yönüyle yalnızca sen bilirsin. Allah’ım! Sen her şeye mutlak hâkim ve hükümransın, senden başka hiçbir ilâh yoktur. Emin ve sadık olan Hz. Muhammed (s.a.v.) senin Resulündür. Allah’ım! Hidayetinle beni İslâm’a kavuşturduğun gibi, ölürken Müslüman olarak ruhumu teslim edinceye kadar beni İslâm’da daim eyle. Allah’ım! Kalbime, anlayışıma ve görüşüme nurunla istikamet ver. Allah’ım! Sinemi hakka açık eyle, işlerimde kolaylık lütfeyle. İçime düşen şeytanî vesveselerin şerrinden, işlerimin bozulmasından ve kabir azabından sana sığınıyorum. Ey merhameti bol olan Allah’ım! Gecelerin ve gündüzlerin gizlediği, rüzgârların sürüklediği her türlü şerlerden, musibetlerden ve afetlerden sana sığınıyorum. Ey her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Allah’ım! Sana gerektiği şekilde kulluk ve ibadet edemedik. Allah’ım! Seni gerektiği şekilde zikredemedik, özrümüzü kabul eyle.”
Sayın beşinci şavt duası: “Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Sen en bü-yüksün, sana hamd ediyorum. Allah’ım! Senin zatının makamı çok yücedir. Sana gerektiği şekilde şükredemedik. Bizleri mazur gör. Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi iman ile süsle. Seni inkârı, sana isyanı ve günahları çirkin göstererek, bizi doğru yolda olanlardan eyle. Allah’ım! Kullarını tekrar di-rilttiğin Kıyamet Gününde beni azabından koru. Allah’ım! Hidayetinle beni doğruya ulaştır, takva ile beni te-mizle, dünya ve ahirette bana mağfiret eyle. Allah’ım! Bereketleri, rahmet-leri, faziletleri ve rızıkları bize bol bol ikram eyle. Allah’ım! Senden, hiç bit-meyen ve tükenmeyen nimetler istiyorum, ihsan eyle. Allah’ım! Kalbimi, kulaklarımı, gözlerimi, dilimi, etrafımı, nef-simi ve her şeyimi nurunla güzel eyle. Rabbim! Sinemi doğrulara karşı açık kıl ve işlerimde kolaylık lütfeyle.”
Sayın altıncı şavt duası: “Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Sen en bü-yüksün, sana hamd ediyorum. Allah’ım! Sen birsin ve senden başka ilâh yoktur ve sen zatında teksin. Vaat ettiğini yerine getiren, kuluna yardım eden, Hak düşmanlarını mağlûp eden, sensin. Allah’ım! Mutlak olarak ina-nıyorum ki senden başka ilâh yoktur. Kâfirler istemese de bütün ihlâsımız ve inancımızla yalnızca sana kulluk ve ibadet ederiz. Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet, maddî ve manevî zenginlik istiyorum. Allah’ım! Bütün hayırlı sözlerle sana hamd ve sena ediyorum. Allah’ım! Rızanı ve Cennet’ini istiyor, öfkenden, Cehennem ateşinden ve ona yaklaştırıcı her türlü söz, davranış ve hareketten sana sığınıyorum. Allah’ım! Senin iman nurunla doğruyu bulduk, lütfunla zengin olduk, senin nimetlerin, himayen, ikramın ve ihsanın ile hayat bulduk. Allah’ım! Sen en evvelsin, senden önce varlık yok. Sen en sonsun, senden sonra varlık yok. Sen zatî sıfatların ile her yerdesin, sana gizli hiçbir şey yok. Allah’ım! İflâs etmekten, tem-bellikten, kabir azabından ve zenginlikle imtihan olup hataya düşmekten sana sığınıyoruz. Allah’ım! Bizi cennetin ile mükâfatlandır.”
Sayın yedinci şavt duası: “Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Sana çok, çok hamd ederiz. Allah’ım! Bana imanı sevdir ve kalbimi iman ile süsle. Küfrü, isyanı ve günahları çirkin göstererek, beni doğru yolda olanlardan eyle. Allah’ım! Geleceğimizi hayırlı eyle, emellerimizi lütfunla gerçek eyle, senin rızana uygun olan gayretlerimizi kolay eyle, işlerimizi her türlü şartlarda güzel eyle. Ey batmışları ve boğulmuşları kurtaran, bütün arzuları bilen ve gören, bütün şikâyetleri çözüme kavuşturan, ihsanı ezelî olan ve varlığı ebedî olan Allah’ım! Her hususta sana muhtacız ve sensiz hiçbir şeye gücümüz yetmez. Her varlığı sen rızıklandırırsın ve her şeyin dönüşü sanadır. Allah’ım! Bizim üzerimize yazdığın her türlü şerlerden ve sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Allah’ım! Sıkıntılara düşmeden Müslüman olarak ruhumuzu al ve salih kullarına bizi de ilhak eyle. Allah’ım! Kolaylaştır, zorlaştırma; her şeyimizin hayırlı olmasını nasip eyle.”

Say Duaları

Say duaları ve Arapçası birinci şavt duası: اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ اَلله ُ اَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ ِللهِ كَثِيراً وَ سُبْحاَنَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْكَرِيمِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً، لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ شَيْئَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ دَائِماً لاَيَمُوتُ، وَلاَ يَفُوتُ أَبَداً، بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ. رَبَّنَا نَجِّنَا مِنَ النَّارِ سَالِمِينَ غَانِمينَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ مَعَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَلشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولۤئِكَ رَفِيقاً، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيماً، لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ حَقّاً حَقّاً، لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ تَعَبُّداً وَرِقّاً، لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، Sayın ikinci şavt duası: اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ وَ ِللهِ الْحَمْدُ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً، اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ دَعَوْنَاكَ رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا كَمَا أَمَرْتَنَا إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادِ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي ِللْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتَنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ اْلأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَي رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيعَادِ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ ِلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤوُفٌ رَحِيمٌ، Sayın üçüncü şavt duası: اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ وَ ِللهِ الْحَمْدُ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ عَاجِلَهُ وَ آجِلَهُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَاَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، رَبِّ زِدْنِي عِلْماً وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اَللّٰهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي وَبَصَرِي لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَي نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّي تَرْضٰٰي Sayın dördüncü şavt duası: اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ وَ ِللهِ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَ أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلاَّمُ الْغُيُوبِ، لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ الصَّادِقُ الْوَعْدُ اْلأَمِينُ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي ْلِلإِسْلاَمِ أَنْ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّي تَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَ فِي سَمْعِي نُوراً وَ فِي بَصَرِي نُوراً، اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْلِي اَمْرِي وَ َاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ، وَ شَتَاتِ اْلاَمْرِ، وَفِتْنَةِ اْلقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ، وَ مِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ يَا اَللهُ سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ يَا اَللهُ .Sayın beşinci şavt duası: اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ وَ ِللهِ الْحَمْدُ، سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ يَا الله، سُبْحَانَكَ مَا أَعْلَي شَأْنُكَ يَا الله، ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا اْلإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَبَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَي وَنَقِّنِي بِالتَّقْوَي، وَاغْفِرْلِي فِي اْلآخِرَةِ واْلأُولَي، اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اَللّٰهُمَّ إِنِي اَسْئَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لاَيَحُولُ وَلاَيَزُولُ أَبَداً، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَ فِي سَمْعِي نُوراً وَ فِي بَصَرِي نُوراً، وَ فِي لِسَانِي نُوراً وَ عَنْ يَمِينِي نُوراً، وَمِنْ فَوْقِي نُوراً، وَاجْعَلْ فَي نَفَسِي نُوراً، وَ عَظِّمْ لِي نُوراً. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْلِي اَمْرِي. Sayın altıncı şavt duası: اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ وَ ِللهِ الْحَمْدُ. لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ الْهُدَي والتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي وَخَيْراً مِمَّا نَقُولُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالنَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِي اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اَللّٰهُمَّ بِنُورِك اهْتَدَيْنَا وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنَا وَفِي كَنَفِكَ وَإِنْعَامِكَ وَعَطَائِكَ وَ إِحْسَانِكَ أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا أَنْتَ اْلأَوَّلُ فَلاَ قَبْلَكَ شَيْئٌ، وَاْلآخِرُ فَلاَ بَعْدَكَ شَيْئٌ، وَالظَّاهِرُ فَلاَ شَيْئٌ فَوْقَكَ، وَالبَاطِنُ فَلاَ شَيْئٌ دُونَكَ، نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَلَسِ وَالْكَسَلِ وَعذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْغِنَى وَنَسْأَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ. Sayın yedinci şavt duası: اَلله ُ اَكْبَرُ، اَلله ُ اَكْبَرُ اَلله ُ اَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ ِللهِ كَثِيراً، ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ اْلإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قَلْبِي، وَكَرِّهْ اِلَيَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الرَّاشِدِينَ، اَللّٰهُمَّ اخْتِمْ بِالْخَيْرَاتِ آجَالَنَا وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ آمَالَنَا وَسَهِّلْ لِبُلُوغِ رِضَاكَ سُبُلَنَا وَحَسِّنْ فِي جَمِيعِ اْلأَحْوَالِ أَعْمَالَنَا يَامُنْقِذَ الْغَرْقَى يَامُنْجِيَ الْهَلْكَى، يَاشَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى، يَا مُنْتَهَىكُلِّ شَكْوَى، يَا قَدِيمَ اْلإِحْسَانِ يَا دَائِمَ الْمَعْرُوفِ، يَا مَنْ غِنىً بِشَيْئٍ عَنْهُ وَلاَ بُدَّ لِكُلِّ شَيْئٍ مِنْهُ، يَا مَنْ رِزْقُ كُلِّ شَيْئٍ عَلَيْهِ وَمَصِيرُ كُلُّ شَيْئٍ إِلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَ مِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ، رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ رَبِّ أَتْمِمْ بِالْخَيْرِ

Merve Tepesinde Okunacak Dua

Merve tepesinde okunacak dua say bitiminde şudur: “Rabbana tekabbel minnâ ve âfinâ ve’fü annâ ve alâ tâetike ve şükrike e’innâ ve alâ gayrike lâ tekilnâ ve alel îmâni vel islâmil kâmili cemîan teveffenâ ve ente râdın annâ. Allahümmer hamnî bi terkil meâsî ebeden mâ ebkeytenî verhamnî en etekellefe mâlâ ya’nînî verzüknî hüsnennezari fîhâ yürdîke annî yâ erhamerrâhimîn.” Anlamı: “Rabbimiz, ibadet ve taatlarımızı kabul eyle, bize afiyet ver, bizi bağışla, Sana ibadatı taat ve şükürde bulunmamız için bize yardım eyle; Kendinden başkasına bizi terk etme. Bizden hoşnut olarak, iman ve İslâm üzere dünya hayatını tamamlamayı hepimize nasip eyle.”

Say Duası Dinle

Say duası dinle: https://www.youtube.com/watch?v=2xAdIDxkgF0
Say yapılışı izle: https://www.youtube.com/watch?v=tk6Rkr3GdFw


Senin yorumun bizler için Çok değerli... Lütfen Yorum yapınız.

E-posta hesabınız kaydedilmez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com